Centrum Żeglarskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Żeglarskiego.

Data publikacji strony internetowej: 09.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03.2024

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne:

część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 17.02.2023 i uzupełniono dnia 28.03.2023.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Santana Linda, s.linda@centrumzeglarskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 460 08 44. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 3. Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 1. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 2. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 3. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 4. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

 

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Żeglarskie to jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin, w której skład wchodzi 10 budynków o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym oraz szereg pomieszczeń technicznych. Większość z nich jest dostosowana do obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami (poza 4 domkami kempingowymi). Praca administracyjna Centrum zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się ludzie, załatwiana była w Budynku B2 (Administracja) na parterze, w pok. 001.

Przed wejściem na teren mariny, na parkingu zewnętrznym od ul. Przestrzennej 19 wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie przystani – na drodze wewnętrznej wyznaczono 2 kolejne miejsca postojowe oznaczonych poziomo – niebieskie pole z białym znacznikiem,  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311). Łagodny wjazd wózkiem na teren Centrum możliwy jest od ul. Przestrzennej 19 (brama wjazdowa na mały parking wewnętrzny pomiędzy budynkiem B2 i B3).

Opis dostępności budynków

Przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:

 • Do 6 z 10 budynków prowadzą szerokie schody.
 • 4 budynki (B1 – Schronisko młodzieżowe, B2 – Administracja i B3 – Schronisko młodzieżowe, Stołówka) mają ułatwienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi – są wyposażone w podjazdy z odpowiednimi poręczami zamontowanymi na 2 poziomach,
 • 2 budynki mają ograniczony dostęp do części pomieszczeń. Budynek z sanitariatami i budynek z pomieszczeniami dla armatorów ma dostępną jedynie toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Wejście umożliwia podjazd z balustradą. Drzwi otwierają się automatycznie. Do budynku dydaktycznego wejście do sali dydaktycznej możliwe jest dzięki podjazdowi z balustradą, ale jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu (spowodowane jest to względami bezpieczeństwa).
 • Wnętrze 6 budynków wyposażone jest w elementy likwidacji barier architektonicznych, takie jak: brak progów, szerokie korytarze, drzwi do pomieszczeń o szerokości min. 90 cm, co umożliwia wygodny przejazd wózka. Niestety brak jest dostępu do sal zlokalizowanych na I piętrze budynku Administracji, ale pracownicy, którzy mają tam swoje gabinety, schodzą do interesanta, co jest równoznaczne z zapewnieniem dostępu alternatywnego. Bariera dostępności pokoi zlokalizowanych powyżej parteru występuje we wszystkich piętrowych budynkach objętych nadzorem konserwatorskim.
 • W recepcji schroniska młodzieżowego (budynek B1) oraz w pok. 001 (budynek B2 - Administracja) znajdują się stanowiska z obniżonym blatem, dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Na terenie przystani znajdują się 3 toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jedna z toalet znajduje się w budynku Administracji (B2) na parterze vis a vis pokoju 001. Kolejną toaletą jest ta zlokalizowana w środkowej części mariny, w budynku mieszczącym sanitariaty zewnętrzne (opisana powyżej). Ostatnia znajduje się w budynku B1 Schroniska młodzieżowego – jeden z pokoi dostosowany jest dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Pokój ten wyposażony jest w łazienkę z prysznicem bez brodzika i odpowiednie sanitariaty.
 • Domki kempingowe są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: 

Możliwe jest wejście na teren obiektu z psem przewodnikiem/asystującym.

Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Centrum Żeglarskim za pośrednictwem:

Brak tłumacza języka migowego w bezpośrednim kontakcie, a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W budynkach nie ma systemu wspomagania słuchu wykorzystującego pętlę indukcyjną.

 

Dane teleadresowe:

Centrum Żeglarskie

ul. Przestrzenna 19

70-800 Szczecin

Biuro: tel.: +48 91 460 08 44, e-mail: biuro@centrumzeglarski.pl

Obiekt noclegowy: tel.: +48 91 461 53 91, kom.: +48 500 618 710, e-mail: recepcja@centrumzeglarskie.pl

 

 

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
slewandowski 31/03/2021 - 11:29 20/06/2024 - 13:54 116

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
20/06/2024 - 13:54 slewandowski Opublikowany
28/03/2023 - 13:30 slewandowski Opublikowany
28/03/2023 - 13:30 slewandowski Opublikowany
28/03/2023 - 12:56 slewandowski Opublikowany
08/03/2023 - 12:04 slewandowski Opublikowany
08/03/2023 - 11:57 slewandowski Zarchiwizowany
24/02/2023 - 15:49 slewandowski Opublikowany
28/03/2022 - 12:49 slewandowski Opublikowany
06/04/2021 - 09:11 slewandowski Opublikowany
06/04/2021 - 09:09 slewandowski Opublikowany
06/04/2021 - 09:07 slewandowski Opublikowany
06/04/2021 - 08:53 slewandowski Opublikowany
06/04/2021 - 08:49 slewandowski Opublikowany
31/03/2021 - 11:31 slewandowski Opublikowany