Centrum Żeglarskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Żeglarskiego.

Data publikacji strony internetowej: 09.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.03.2021.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

  1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
  2. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.09.2020, a zaktualizowano dnia 28.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jestSantana Linda, adres poczty elektronicznej s.linda@centrumzeglarskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 460 08 44 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Żeglarskie to jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin, w której skład wchodzi 10 budynków o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym oraz szereg pomieszczeń technicznych. Większość z nich jest dostosowana do obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami (poza 4 domkami kempingowymi). Praca administracyjna Centrum zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się ludzie, załatwiana była w Budynku B2 (Administracja) na parterze, w pok. 001.

Przed wejściem na teren mariny, na parkingu zewnętrznym od ul. Przestrzennej 19 wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie przystani – na drodze wewnętrznej wyznaczono 2 kolejne miejsca postojowe oznaczonych poziomo – niebieskie pole z białym znacznikiem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311). Łagodny wjazd wózkiem na teren Centrum możliwy jest od ul. Przestrzennej 19 (brama wjazdowa na mały parking wewnętrzny pomiędzy budynkiem B2 i B3).

OPIS DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW
Przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:

- Do 6 z 10 budynków prowadzą szerokie schody.

- 4 budynki (B1 – Schronisko młodzieżowe, B2 – Administracja i B3 – Schronisko młodzieżowe, Stołówka) mają ułatwienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi – są wyposażone w podjazdy z odpowiednimi poręczami zamontowanymi na 2 poziomach,

- 2 budynki mają ograniczony dostęp do części pomieszczeń. Budynek z sanitariatami i budynek z pomieszczeniami dla armatorów ma dostępną jedynie toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Wejście umożliwia podjazd z balustradą. Drzwi otwierają się automatycznie. Do budynku dydaktycznego wejście do sali dydaktycznej możliwe jest dzięki podjazdowi z balustradą, ale jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu (spowodowane jest to względami bezpieczeństwa).

- Wnętrze 6 budynków wyposażone jest w elementy likwidacji barier architektonicznych, takie jak: brak progów, szerokie korytarze, drzwi do pomieszczeń o szerokości min. 90 cm, co umożliwia wygodny przejazd wózka. Niestety brak jest dostępu do sal zlokalizowanych na I piętrze budynku Administracji, ale pracownicy, którzy mają tam swoje gabinety, schodzą do interesanta, co jest równoznaczne z zapewnieniem dostępu alternatywnego. Bariera dostępności pokoi zlokalizowanych powyżej parteru występuje we wszystkich piętrowych budynkach objętych nadzorem konserwatorskim.

- W recepcji schroniska młodzieżowego (budynek B1) oraz w pok. 001 (budynek B2 - Administracja) znajdują się stanowiska z obniżonym blatem, dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

- Na terenie przystani znajdują się 3 toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jedna z toalet znajduje się w budynku Administracji (B2) na parterze vis a vis pokoju 001. Kolejną toaletą jest ta zlokalizowana w środkowej części mariny, w budynku mieszczącym sanitariaty zewnętrzne (opisana powyżej). Ostatnia znajduje się w budynku B1 Schroniska młodzieżowego – jeden z pokoi dostosowany jest dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Pokój ten wyposażony jest w łazienkę z prysznicem bez brodzika i odpowiednie sanitariaty.
- Domki kempingowe są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

- Możliwe jest wejście na teren obiektu z psem przewodnikiem/asystującym.
Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

- Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Centrum Żeglarskim za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej: biuro@centrumzeglarskie.pl, recepcja@centrumzeglarskie.pl;
- formularza kontaktowego na stronie centrumzeglarskie.pl umieszczonego w zakładce Kontakt;
- poprzez profile Centrum Żeglarskiego na portalach społecznościowych: FB i Instagram.

Brak tłumacza języka migowego w bezpośrednim kontakcie, a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W budynkach nie ma systemu wspomagania słuchu wykorzystującego pętlę indukcyjną.

Dane teleadresowe:

Centrum Żeglarskie
ul. Przestrzenna 19
70-800 Szczecin

Biuro: tel.: +48 91 460 08 44, e-mail: biuro@centrumzeglarski.pl
Obiekt noclegowy: tel.: +48 91 461 53 91, kom.: +48 500 618 710, e-mail: recepcja@centrumzeglarskie.pl